» نمرات آز ژنتیک :: ۱۳٩٦/۳/۸
» توجه :: ۱۳٩٢/٤/٤
» تاریخ دوم مشاهده برگه پایانترم :: ۱۳٩٢/٤/٢
» تاریخ بررسی برگه پایان ترم :: ۱۳٩٢/٤/۱
» نمرات پایانترم ژنتیک 1 دانشگاه اصفهان :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» جواب سوالات پایان ترم :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» پاسخ سوالات گزارش کارهای طول ترم آزمایشگاه سلولی :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» آزمایشگاه سلولی-جلسه هفتم :: ۱۳٩۱/٢/۸
» آزمایشگاه سلولی-جلسه پنجم :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» آزمایشگاه سلولی-جلسه چهارم :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» آزمایشگاه سلولی-جلسه سوم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
» آزمایشگاه سلولی-جلسه دوم :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» آزمایشگاه سلولی-جلسه اول :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» مقدمه ای بر فلوسیتومتری ...........رمز عبور: محل نگهداری DNA در سلولهای یوکاریوت :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» استخراج DNA از باکتری E. coli :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» روش استخراج ماده ژنتیکی(DNA) از طحال و کبد گوسفند :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» استخراج DNA از موز :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» جدول احتمالات :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» تنوع ژنتیکی در جمعیت ها و قانون هاردی وینبرگ :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» دستور کار با مگس سرکه :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» آناتومی لارو مگس سرکه :: ۱۳۸٩/۸/٢۸
» کروموزومهای پلی تن غدد بزاقی مگس‌سرکه :: ۱۳۸٩/۸/٢٧
» موتاسیون های مگس سرکه :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» آشنایی با مگس سرکه (Drosophila melanogaster) به عنوان یک مدل آزمایشگاهی :: ۱۳۸٩/۸/٥
» روش استخراج ماده ژنتیکی(DNA) از کیوی :: ۱۳۸٩/٥/٦
» کاریوتیپ موش رت :: ۱۳۸٩/٥/٦
» A brief outline of the procedural cytogenetic steps :: ۱۳۸٩/٤/٩