نمرات ژنتیک 2 دانشگاه اصفهان

آدرس ایمیل: javadirad@yahoo.com محاسبه نمره: (میانترم + پایانترم) × 0.72 = 20.16 +  فعالیت کلاسی هر فعالیت = 0.25   شماره دانشجو میانترم  از 5/12 فعالیت کلاسی پایانترم  از  15.5 جمع میانترم +پایانترم نمره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 267 بازدید

آزمایشگاه سلولی-جلسه سوم

رنگ آمیزی زیستی و غیر زیستی استاد راهنما: فاطمه کاظمی   -         مشاهده واکوئل های غذایی -         مشاهده میتوکندری -         مشاهده اندامک های حرکتی -         مشاهده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 1934 بازدید
خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
بهمن 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
5 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
استخراج
3 پست
dna
3 پست
e_coli
1 پست
کبد
1 پست
طحال
1 پست
موز
1 پست
تنوع
1 پست
جمعیت
1 پست
مگس_سرکه
3 پست
پلی_تن
1 پست
drosophila
2 پست
جهشl
1 پست
mutant
1 پست
melanogaster
1 پست
کیوی
1 پست
karyotype
2 پست
کاریوتیپ
2 پست
rat
1 پست