پاسخ سوالات گزارش کارهای طول ترم آزمایشگاه سلولی

پاسخ سوالات گزارش کارهای طول ترم آزمایشگاه سلولی

 

1)دلیل استفاده از روغن ایمرسیون چیست؟

ضریب شکست روغن(ضریب شکستی تقریبا برابر با شیشه دارد.)، همانند یک عدسی محدب عمل می کند و پرتوهای نور را همگرا کرده و تصویری واضح از نمونه ارائه می دهد.

 دلیل استفاده از لامل برای مشاهده نمونه چیست؟

جهت محافظت عدسی های شیئی، ثابت نمودن نمونه روی لام

2)انواع شیشه هایی که در ساخت عدسی به کار می روند نام برده و کاربرد آنها را بنویسید.

کرون: برای ساخت عدسی های محدب الطرفین( زیرا قدرت پراش آن کم می باشد.)

فلنیت: برای ساخت عدسی های مقعر الطرفین( زیرا قدرت پراش آن زیاد می باشد.)

فلوئورین: برای ساخت عدسی های محدب الطرفین و مقعرالطرفین.

کوارتز: برای ساخت عدسی های محدب الطرفین و مقعرالطرفین( این نوع عدسی از سایرین بهتر است و در میکروسکوپ های UV نیز استفاده می شود.

3)اعداد روی لوله های عدسی شیئی نمایانگر چه مفاهیمی می باشند؟

بزرگنمایی، مدخل روزنه، شماره سریال، طول لوله میکروسکوپ، ضخامت لامل مناسب.

4)سارکولم، سارکوپلاسم و سارکومر را تعریف کنید.

سارکولم: غشای پلاسمایی سلول عضلانی

 سارکوپلاسم: سیتوپلاسم سلول عضلانی

 سارکومر: واحد سازنده میوفیبریل، حدفاصل دو پروتئین رشته ای z، تشکیل شده از یک میوزین و دوبرابر اکتین

5)علت استفاده از اسید استیک در مشاهده بافت عضله مخطط چیست؟

بافت را نرم نموده و از خشک شدن آن جلوگیری می کند، بافت را شفاف می کند، آزمایش کننده راحتتر می تواند فیبرهای عضلانی را از هم جدا کند.

6)علت وجود تعداد زیاد هسته در فیبر عضلانی چیست؟

تقسیمات مکرر هسته بدون تقسیم سیتوپلاسم

7)پدیده سیکلوز را تعریف کنید. حرکت درونی سیتوپلاسم بدون تغییر شکل بیرونی سلول

 8)تفاوت واکوئل دفعی و گوارشی چیست؟

واکوئل دفعی یا انقباضی وظیفه تنظیم فشار اسمزی سلول و دفع آب و مواد اضافی به خارج سلول را به عهده دارد. واکوئل گوارشی تشکیل شده از واکوئل غذایی و لیزوزوم حاوی آنزیم های گوارشی است.

9)آیا تک سلولی ها بیش از یک هسته دارند؟در صورت مثبت بودن جواب نوع تک سلولی را ذکر کنید. بله، مژکداران

10)برای مشاهده بلع تک سلولی ها از چه محلولی استفاده می شود. محلول پودر کارمن

11)چرا در بین سلول های هر قسمت در آزمایش جزئ به جزئ کردن سلول های خون به روش سانتریفیوژ با شیب غلظت، سلول های متفاوتی نیز وجود دارد؟

به دلیل چگالی و اندازه متفاوت گلبول های سفید نسبت به گلبول های قرمز

12) انواع مختلف دستگاه سانتریفیوژ را نام برده و در رابطه با هرکدام توضیحی مختصر ارائه دهید.

سانتریفیوژ معمولی: معمولا تا سرعت 10 هزار RPM(دور در دقیقه) قابل تنظیم است و لوله های سانتریفیوژ به صورت یکردیفه یا دو ردیفه در شاخه های مختلف قرار می گیرند.

میکروسانتریفیوژ: معمولا تا 14 هزار دور در دقیقه قابل تنظیم است و جهت آزمایشات ملکولی مورد استفاده قرار می گیرد. نمونهن در میکروتیوب های 5/1-1 میلی متری در دستگاه قرار می گیرد.

اولتراسانتریفیوژ: جهت انجام کارهای دقیقتر ملکولی و آزمایشات انرژی هسته ای مورد استفاده بوده، بسیار حساس و دقیق می باشد.

13)پس از اضافه کردن آب اکسیژنه برای بررسی پراکسی زوم، دمای لوله آزمایش چه تغییری می کند؟چرا؟

دمای لوله افزایش می یابد به دلیل فعالیت آنزیم های کاتالاز برای تجزیه پراکسید هیدروژن به اکسیژن و آب و گرمازا بودن این واکنش.

14)آیا شکل عمومی همه کلروپلاست ها یکسان است؟چرا؟

خیر. زیرا شکل و اندازه کلروپلاست ها به ویژگی های وراثتی، سن سلول و دیگر ویژگی های فیزیولوژیکی سلول وابسته است.

15)در سلول گیاهی سالم، موقعیت کلروپلاست نسبت به سایر اجزای سلول چگونه است؟چرا؟ کلروپلاست ها در سلول های گیاهی مختلف و جلبک ها در بخش های مختلف سلول قرار می گیرند. به طور معمول در بخش های کناری سلول فراوانی بیشتری دارند زیرا امکان دریافت نور، بیشتر است.

16) چرا برای مشاهده غیرمستقیم شبکه آندوپلاسمیک خشن از گلبول های سفید استفاده نمی کنیم؟ به دلیل بزرگی هسته این سلول ها، محدود بودن سیتوپلاسم و شلوغ بودن سلول از نظر تراکم اندامک های درون سلولی گلبول های سفید برای انجام این آزمایش مناسب نیستند.

17)دلیل استفاده از سرم فیزیولوژی در تهیه کریزل آبی درخشان چیست؟

برای طبیعی ماندن گلبول های قرمز و جلوگیری از پلاسمولیز یا تورژسانس شدن آنها

18)علت مشاهده میتوکندری و واکوئل در گلبول های سفید نسبت به گلبول های قرمز چیست؟  گلبول های قرمز فاقد هر گونه اندامک هستند.

19)در میکروسکوپ الکترونی برای اندازه گیری ابعاد از چه چیز استفاده می شود؟ ذرات لاتکس

20)چرا درجات اکولر مدرج دارای مقیاس مشخص و ثابتی نیست؟

زیرا بزرگنمایی میکروسکوپ با استفاده از بزرگنمایی های مختلف عدسی شیئی تغییر می کند.

21)در رقیق کردن یک محلول حجم را به 100 می رسانیم، پس چرا در رقیق کردن خون برای شمارش گلبول های قرمز حجم نهایی را به 101 می رسانیم؟

مخلوط شدن خون با محلول رقیق کننده تنها در داخل حباب انجام می گیرد، به عبارتی حجم حباب 100 برابر قسمت لوله موئینه است و آن 1 واحد محلول موجود در قسمت لوله موئینه به حساب نمی آید(مایع نباید از 101 بالاتر برود.)

22)نقش سالین 2 درصد چیست؟

این محلول نسبت به محلول داخل سلولی هیپرتونیک است در نتیجه موجب پلاسمولیز و یا چروکیدگی گلبول ها می شود و گلبول ها در زیر میکروسکوپ بهتر قابل تشخیص خواهند بود.

23)چرا باید الکل استفاده شده قبل از لانست زدن خشک شود؟

زیرا الکل حجم خون را تغییر می دهد، الکل سبب پخش شدن خون در سطح انگشت می شود، الکل گلبول های قرمز را لیز می کند.

24) تعداد گلبول های قرمز بر حسب سن، جنس و ارتفاع از سطح دریا متفاوت است. دلیل این تفاوت ها چیست؟

بر حسب سن، نوزادان نسبت به بزرگسالان گلبول قرمز بیشتری دارند.

بر حسب جنس، مردان گلبول قرمز بیشتری نسبت به زنان دارند، زیرا زنان در هنگام خونریزی ماهیانه تغییرات متناوبی را نشان می دهند.

هر عاملی که سبب کم شدن اکسیژن در نسوج بدن شود، عمل ساخت گلبول قرمز را افزایش می دهد. در ارتفاعات زیاد که فشار اکسیژن کم است، سرعت ساخت گلبول قرمز افزایش می یابد. هم چنین در ارتفاعات آب بیشتری بر اثر تبخیر به هنگام تنفس از دست می رود. زیرا هوایی که وارد شش ها می شود، بسیار خشک است. این موضوع باعث کاهش آب بدن شده و در نتیجه حجم پلاسما کاهش می یابد که منجر به افزایش غلظت گلبول های قرمز خون می شود.

25)در بیماری هایی مانند اسهال و سوختگی شدید میزان گلبول های قرمز چه تغییری پیدا می کند؟ از مقدار طبیعی افزایش می یابد.

26)عواملی که سبب پلی سیتمی و آنمی می شوند را ذکر کنید.

هر دو حالت گفته شده می توانند در شرایط زیر مشاهده شوند: پلی سیتمی در شرایط پاتولوژِیک(غلیظ شدن خون به هنگام اسهال و استفراغ شدید و از دست دادن پلاسما در سوختگی ها) و در شرایط فیزیولوژیک(اقامت در ارتفاعات بالا، استرس روحی و ورزش شدید) و آنمی در شرایط پاتولوژیک(بیماری مزمن، عفونت مزمن و سرطان) و در شرایط فیزیولوژیک(بارداری، افزایش حجم پلاسمای خون، افزایش تولید گلبول در مغز استخوان).

27) دلیل استفاده از رینگر چیست؟ برای نگهداری بافت های زنده

                     

 

 

/ 6 نظر / 1332 بازدید
نسترن

سلام.من دانشجوی صنایع غذایی هستم.خیللللللللللی خوب بود.ممنون مهندس[چشمک][گل][گل]

fariba

سلام خسته نباشید. از مطالب نوشته شده در سایتتون خیلی استفاده کردم. سربلند و سرافراز باشید.

فاطمه

بسیار پر محتوا بود خیلی استفاده کردم با تشکر فراوان

شیما

خیلی عالی بود

سمیرا

ممنون از راهنماییتون[خداحافظ]

فرزانه

خیییییییییلیییییییی عالی بود خیلی ممنون